Công trình: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện bộ chữ tòa nhà Thăng Long Victory

Công trình: Cảnh quan ngoài nhà Thăng Long Victory

Công trình: Lát gạch sỏi lối lên xuống ngoài nhà Thăng Long Victory

Công trình: Cung cấp và lắp đặt sân chơi ngoài nhà Thăng Long Victory